FlightClaims OÜ põhiteenuse kasutamise tingimused
(allalaadimiseks vajutage siia)

Lisa volikirjale

Viimati täiendatud 14.03.2019

Mõisted

1. FlightClaims OÜ (reg. kood 14344660; esindaja) on juriidiline isik, kelle põhiteenuseks on probleemsete lendudega kokku puutunud lennureisijate abistamine eelkõige Euroopa Liidu määruse 261/2004 artikliga 7 ette nähtud täiendavate rahaliste kompensatsioonide saamisel.
2. Klient (esindatav lennureisija) on füüsiline isik, kes kasutab FlightClaims OÜ põhi- või kõrvalteenust, või mõlemat.
3. Probleemne lend on hilinenud, tühistatud ja edasilükatud lend. Samuti tähendab probleemne lend olukorda, kus reisijat ei lastud lennuki pardale vastu tema tahtmist.
4. Standardne kompensatsioon (edaspidi kompensatsioon) on Euroopa Liidu määruses 261/2004 artikliga 7 määratud täiendav rahaline hüvitis, mis on reisijale ette nähtud lennukompanii poolt tekitatud ebamugavuste katteks. Igal reisijal (v.a kuni kaheaastastel lastel, kes reisivad tasuta piletiga ning kellel ei ole lennukis eraldi istekohta) on võimalik saada lennukompaniilt kompensatsiooni suuruses 250, 400 või 600 eurot. Teatud juhtudel on lennukompaniil õigus vähendada kompensatsiooni summat poole võrra. Täiendava rahalise hüvitise nõudmiseks ja saamiseks peavad olema eelkõige täidetud määrusega 261/2004 ja sellega seotud kohtulahenditega fikseeritud eeldused.
5. Euroopa Liidu määrus 261/2004 (edaspidi määrus) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusakt nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta.
6. Menetlus on protsess, mis alustatakse FlightClaims OÜ nõusolekul ning lennureisija palvel lennukompanii suhtes eesmärgiga abistada lennureisijat kompensatsiooni nõudmisel ja saamisel. See tähendab kindlas järjekorras tehtavaid toiminguid ning eeldab reisija ja lennukompanii vahel sõlmitud lepingu rikkumist lennukompanii poolt, ning sellest tulenevalt reisija õigust esitada lennukompaniile seadusjärgse kompensatsioonilise nõude.
7. FlightClaims OÜ volikiri (edaspidi volikiri) on dokument, mis kehtib tähtajatult kuni lepingu lõppemiseni ning millega annab klient FlightClaims OÜ-le volituse tegutseda tema nimel ja huvides konkreetse juhtumi osas kokkulepitud tasu eest, eesmärgiga saada kompensatsiooni. Volikirja alusel on FlightClaims OÜ-l õigus esindada ja kaitsta kliendi huve lennukompanii ja kohtuväliseks menetluseks loodud asutustega suhtlemisel, samuti abistada klienti kohtu poole pöördumisega.
8. Leping on kirjalik pooltevaheline kokkulepe kliendile FlightClaims OÜ poolt osutatava teenuse ja menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise korral selle eest FlightClaims OÜ-le tasutava tasu suuruse kohta.
9. Sõlmitud lepingu esemed – sõlmitud lepingu esemeteks on kliendi poolt korrektselt täidetud ja allkirjastatud FlightClaims OÜ volikiri, käesolev volikirja lisa, FlightClaims OÜ privaatsuspoliitika ja poolte vahel eraldi sõlmitud kokkulepped, kui niisugused on olemas.
10. Sõlmitud lepingupoolteks on FlightClaims OÜ ja klient.
11. FlightClaims OÜ teenustasu (edaspidi teenustasu) on volikirjas fikseeritud protsent, mis ei sisalda käibemaksu, mis arvutatakse maha saadud kompensatsiooni summast, ning mida klient on kohustatud tasuma FlightClaims OÜ-le, kui FlightClaims OÜ abistas klienti kompensatsiooni saamisel.
12. Käibemaks (edaspidi KM) on Eesti Vabariigi maks, mille suurus on seisuga 10.02.19 20% ning mida on FlightClaims OÜ kohustatud lisama oma teenustasule vastava kohustuse tekkimise hetkest.
13. FlightClaims OÜ põhiteenuse hind (edaspidi teenuse hind) on summa eurodes, mille moodustavad teenustasu ja sellele lisanduv KM eurode ekvivalendis, kui kompensatsiooni laekumise hetkeks on FlightClaims OÜ käibemaksukohustuslane. Kui kompensatsiooni laekumise hetkeks pole FlightClaims OÜ käibemaksukohustuslane, siis teenuse hinda moodustab üksnes teenustasu protsent eurode ekvivalendis. Alates 07.01.2019 on FlightClaims OÜ taas mittekäibemaksukohustuslane.
14. FlightClaims OÜ poolt väljastatud arve – dokument, mida väljastab FlightClaims OÜ kliendile mõistliku aja jooksul pärast kompensatsiooni laekumist vastavalt sõlmitud lepingule, ning mida on klient kohustatud täies ulatuses kinni maksma sellel dokumendil märgitud mõistliku tähtaja jooksul alates arve saamise hetkest.
15. FlightClaims OÜ põhiteenuse kasutamise tingimused (edaspidi kasutustingimused) on kohustuslik lisa volikirjale, mis sisaldab teenuse üldist kirjeldust, üldisi sätteid ja tingimusi, samuti lepingupoolte õigusi ja kohustusi ning hinnakirja.
16. Hinnakiri on käesolevate kasutustingimuste lisa tabeli kujul, kus on välja toodud teenuse hinna moodustajad ning nende ekvivalent eurodes, samuti kompensatsiooni summa eurodes, mis jääb kliendile pärast temale osutatud teenuse eest tasumist.

17. Hinnakiri („€“ märk tähendab EUR) 

Teenuse hinna moodustajad ja kliendile kuuluv kompensatsiooni osa suurus

Lennukompaniilt saadud kompensatsiooni summa

     250 €                   400 €                   600 €                 200 €             300 €

25% saadud kompensatsiooni summast – teenustasu

62,5 €

100 €

150 €

50 €

75 €

Kompensatsiooni summa miinus teenustasu ilma KM-ta

250 € – 62,5 €

400 € – 100 €

600 € – 150 €

200 € – 50 €

300 € – 75 €

Kliendile jääb ilma KM-ta teenustasu korral 75% saadud kompensatsiooni summast

187,5 €

300 €

450 €

150 €

225 €

KM summa eurodes sõltuvalt saadud kompensatsiooni summast (25% x 0,2)

12,5 €

20 €

30 €

10 €

15 €

 Teenustasu pluss KM
(25% + 25% x 0,2)

62,5 € + 12,5 €  = 75 €

100 € + 20 €   = 120 €

150 € + 30 € = 180 €

50 € + 10 €   = 60 €

75 € + 15 €  = 90 €

Saadud kompensatsiooni summa miinus teenustasu koos KM-ga

250 € – 75 €

400 € – 120 €

600 € – 180 €

200 € – 60 €

300 € – 90 €

Kliendile jääb koos KM-ga teenustasu korral 70% saadud kompensatsiooni summast

175 €

280 €

420 €

140 €

210 € 


Leping ja teenuse kirjeldus
 

18. Lepingu eesmärgiks on lepingupoolte vahel tekkinud õigussuhte reguleerimine ehk kliendile FlightClaims OÜ poolt osutatava teenuse tingimuste fikseerimine lepingu kehtivuse ajaks. Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil FlightClaims OÜ on saanud kliendilt korrektselt täidetud ja allkirjastatud FlightClaims OÜ volikirja blanketti korrektsel kujul. Sõlmitud lepingu ja määrusest 261/2004 tuleneva kliendi õiguse alusel esitada kompensatsioonilise nõude esitab FlightClaims OÜ lennukompaniile mõistliku aja jooksul pärast kliendilt kõigi vajalikke dokumentide saamist nõude kompenseerida kliendile tekitatud ebamugavusi vastavalt määrusele. Kui FlightClaims OÜ-l ei õnnestu klienti abistada kohtuvälise menetluse käigus, teavitab sellest FlightClaims OÜ klienti e-maili teel, misjärel kliendiga arutatakse võimalus pöörduda kohtu poole, kui see on perspektiivikas ning, kui FlightClaims OÜ-l on võimalik abistada klienti kohtu poole pöördumisega.

Kui lepingupooled jõuavad kokkuleppele kohtu poole pöördumise osas, siis valmistab FlightClaims OÜ ette mõistliku aja jooksul kliendi hagi koos asjassepuutuvate dokumentidega, misjärel saadab kõik dokumendid kliendile e-maili teel koos juhistega asja kohtule üleandmise kohta kirjaliku kohtumenetluse alustamise jaoks. Samuti kannab FlightClaims OÜ Eesti Rahandusministeeriumi pangakontole üle seadusega määratud rahasummat, mis on vaja ära tasuda riigilõivuna kohtumenetluse alustamise jaoks kliendi asja suhtes. Kui asi kaotatakse, siis ei pea klient hüvitama FlightClaims OÜ-le kohtumenetluse alustamiseks kantud kulusid v.a juhul, kui lepingupooled leppisid kokku teisiti.

Kui FlightClaims OÜ poolt alustatud või jätkatud menetluse lõpptulemus osutub positiivseks, ehk kliendile makstakse välja kompensatsioon, siis on klient kohustatud täies mahus kinni maksma temale FlightClaims OÜ poolt osutatud teenust saadud arve alusel vastavalt lepingule. Sellisel juhul loetakse leping lõppenuks pärast teenuse eest tasumist. Kui menetluse lõpptulemusena FlightClaims OÜ-l ei õnnestunud klienti abistada kompensatsiooni saamisel ükskõik mis põhjusel, siis ei maksa klient osutatud teenuse eest FlightClaims OÜ-le midagi. Sel juhul loetakse leping lõppenuks pärast klienti teavitamist e-mail teel läbiviidud menetluse lõpptulemusest.


Lepingupoolte õigused ja kohustused  

Kliendi õigused

Kliendil on õigus:
19. küsida ja saada FlightClaims OÜ-lt tõendeid tema juhtumi menetluse käigus tehtud sammudest ning saadud tagasisidest lepingu kehtivuse ajal ning ka pärast lepingu lõppemist enne kustutamisprotseduuri läbiviimist, samuti igal ajal küsida ja saada tõendi tema jaoks lennukompanii poolt väljamakstud ja FlightClaims OÜ pangakontole laekunud kompensatsiooni kohta;
20. küsida ja saada üldist informatsiooni tema juhtumi menetluse kohta, samuti informatsiooni tema juhtumi menetlemise edasijõudmise kohta;
21. tasuta saada informatsiooni teda huvitavate lennureisija õiguste kohta;
22. menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise korral, kui tema kompensatsioon laekus FlightClaims OÜ pangakontole, saada temale ettenähtud kompensatsiooni osa vastavalt FlightClaims OÜ-ga sõlmitud lepingule;
23. nõuda FlightClaims OÜ-lt kompensatsiooni nõudmise/saamise õiguse tuvastamiseks edastatud isikuandmete ja neid sisaldavate dokumentide kohest kustutamist, kui tema ei soovi FlightClaims OÜ-ga lepingut sõlmida;
24. nõuda FlightClaims OÜ-lt pärast lepingu lõppemist menetluse läbiviimiseks edastatud isikuandmete ja neid sisaldavate dokumentide kohest kustutamist;
25. saada soodustust teenustasu osas kehtiva erikokkuleppe olemasolul FlightClaims OÜ-ga.


Kliendi kohustused

26. FlightClaims OÜ-le edastatud volikirjaga kinnitab klient, et lepingu sõlmimise hetkel ei menetle sama juhtumit keegi teine ning sama juhtumi menetluse läbiviimist ei valmista ette muu isik või asutus.
27. Lepingu kehtivuse ajal puudub kliendil õigus sõlmida sarnane leping sama juhtumi kohta teise esindajaga.
28. Kliendil lasub kohustus esitada FlightClaims OÜ-le õiged andmed.
29. Klient on kohustatud edastama FlightClaims OÜ-le vajalikku informatsiooni, dokumente ja andmeid korrektsel kujul ning märgitud tähtaegade jooksul.
30. Lepingu kehtivuse ajal on kliendil kohustus teavitada FlightClaims OÜ-d tema juhtumi menetluse osas lennukompaniilt ja/või kohtult saadud tagasisidest kohe pärast sellega tutvumist, kui see tagasiside tuli otse temale, samuti raha laekumisest lennukompaniilt esimesel võimalusel, kui lennukompanii maksis kompensatsiooni välja otse kliendile. Samuti puudub kliendil õigus omavoliliselt vastata lennukompaniilt saadud tagasisidele ilma FlightClaims OÜ-ga konsulteerimata ja ilma FlightClaims OÜ nõusolekuta.
31. Klient kohustub täitma FlightClaims OÜ juhiseid ja korraldusi kohtu poole pöördumisel ja kohtumenetluse käigus.
32. Kliendil lasub kohustus edastada FlightClaims OÜ-lt saadud informatsiooni, tõendeid ja dokumente oma kaasreisijatele, keda ta esindab FlightClaims OÜ-ga suhtlemisel. Kaasreisija nimele väljastatud arve on klient kohustatud edasi saatma kaasreisijale viivitamata pärast selle arve saamist.
33. Menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise korral kohustub klient pärast kompensatsiooni laekumist kinni maksma temale FlightClaims OÜ poolt osutatud teenust täies mahus vastavalt lepingule saadud arve alusel seitsme kalendripäeva jooksul.
34. Positiivselt lõppenud kohtumenetluse korral, kui niisugune toimus, kohustub klient lisaks käesolevate kasutustingimuste punktis 33 sätestatule tagastada FlightClaims OÜ-le lennukompaniilt saadud rahalise summa täies mahus saadud arve alusel, mida on varem kandnud FlightClaims OÜ kliendi eest ning mis maksti kliendile välja kohtuotsuse järgi menetluskulude hüvitisena.

FlightClaims OÜ õigused  

FlightClaims OÜ-l on õigus:   
35.  keelduda lepingueelsete läbirääkimiste etapil teenuse osutamisest;
36. küsida ja saada kliendilt teenuse osutamise jaoks vajalikke andmeid ja dokumente ning kasutada neid eesmärgipäraselt;
37. kliendi volikirja alusel esitada vastutavale lennukompaniile kliendi nõude ning esindada tema huve selle lennukompaniiga suhtlemisel;
38. kliendi volikirja alusel pöörduda vajadusel kohtuvälise menetluse käigus ükskõik mis pädeva asutuse poole eesmärgiga abistada klienti kompensatsiooni saamisel;
39. vajadusel abistada klienti sõlmitud lepingu alusel kohtu poole pöördumisega;
40. jätta endale ainuõigus otsustada kasutatavate õiguskaitsevahendite üle;
41. erandlikel juhtudel sõlmida lennukompaniiga kompromiss eeldusel, et klient jääb saavutatud tulemusega rahule;
42. saada lennukompaniilt kliendi kompensatsiooni FlightClaims OÜ pangakontole, kui kliendi volikirjal on olemas vastav punkt, mis lubab seda teha;
43. menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise korral saada/kinni pidada vastavalt sõlmitud lepingule pärast kompensatsiooni laekumist kokkulepitud teenuse hinda; 
44. nõuda ja saada kliendilt temale esitatud arvel märgitud viivist iga makse teostamisega viivitatud päeva eest, kui klient pole teinud FlightClaims OÜ-le ülekannet temale esitatud korrektse arve alusel seitsme kalendripäeva jooksul alates arve saamise hetkest ning pole FlightClaims OÜ-ga kokku leppinud maksetähtaja pikendamises;
45. lõpetada kliendiga päevapealt koostöö ning keelduda edaspidises teenuse osutamises, kui klient ei tee FlightClaims OÜ-ga piisavalt koostööd ning see avaldab mõju menetlusele, samuti juhul, kui klient näitab alusetult üles lugupidamatust FlightClaims OÜ või FlightClaims OÜ töötaja vastu, või kui kliendi tegevus võib kahjustada FlightClaims OÜ mainet;
46. igal ajal leping üles öelda, kui teenuse osutamise käigus FlightClaims OÜ jõuab seisukohale, et edaspidine teenuse osutamine pole ükskõik, mis põhjusel perspektiivikas;
47. igal hetkel muuta ja/või täiendada kasutustingimusi kooskõlas kasutustingimuste punktiga 69.

FlightClaims OÜ kohustused  

FlightClaims OÜ kohustub:   
48.  mitte ignoreerima oma kliente ning austama nende õigusi;
49. kliendi kompensatsiooni laekumisel FlightClaims OÜ pangakontole tegema kliendile ülekande 48 tunni jooksul vastavalt sõlmitud lepingule, kui klient edastas õigeaegselt FlightClaims OÜ-le vastava ülekande tegemiseks vajalikud ja korrektsed pangakonto rekvisiidid;
50. mitte avaldama kliendi isiklikke andmeid ja mitte edastama neid sisaldavaid dokumente kolmandatele isikutele ja avalikkusele, teisisõnu igaühele, kes pole seotud kliendi juhtumi menetlusega, nõudega ja FlightClaims OÜ-le tehtud päringuga v.a juhtudel, mil vastav vajadus või kohustus tuleneb seadusest (peamiste juhtumite näited on välja toodud punktis 63);
51. kustutama kliendi päringu koos kogu kirjavahetuse ja tema juhtumi menetlemisega seotud isiklike andmete ja neid sisaldavate dokumentidega 30 kalendripäeva jooksul pärast lepingu lõppemist, kui klient pole avaldanud soovi, et FlightClaims OÜ teeks seda kohe või lühema tähtaja jooksul (v.a need dokumendid ja andmed, mida on vaja säilitada);
52. kustutama mõistliku aja jooksul potentsiaalse kliendi päringu koos kogu kirjavahetuse ning avaldatud ja edastatud isiklike andmete ja neid sisaldavate dokumentidega 30 kalendripäeva möödumisel pärast temale viimase e-kirja saatmist, kui FlightClaims OÜ-l on alust arvata, et lepingut ei sõlmita;
53. tegutsema alati vastavalt hea usupõhimõttele.

Lepingust taganemine

54. Klient võib sõlmitud lepingust taganeda juhul, kui FlightClaims OÜ on oluliselt lepingut rikkunud, samuti juhul, kui kliendi asjas ei õnnestunud kuue kuu jooksul alates nõude esitamise kuupäevast üldse edasi jõuda. Sellistel juhtudel peab klient lepingust taganemiseks saatma FlightClaims OÜ-le kirjaliku tahteavalduse vabas vormis e-maili teel.
55. Käesolevate kasutustingimustega nõustudes, ehk pärast allkirjastatud volikirja edastamist FlightClaims OÜ-le, klient annab FlightClaims OÜ-le nõusoleku alustada teenuse osutamisega. Sellest lähtuvalt kaotab klient VÕS § 47 lõike 3 punkti 1 järgi lepingust taganemisõiguse, kui FlightClaims OÜ esitas enne kliendilt saadud taganemisavaldust lennukompaniile nõude kompensatsiooni väljamaksmiseks. Sellega tegi FlightClaims OÜ omalt poolt potentsiaalselt kõik, et kliendi nõue oleks lennukompanii poolt kohe rahuldatud. Kliendil säilib õigus taganeda lepingust 14 kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimise kuupäevast ilma põhjust avaldamata juhul, kui FlightClaims OÜ sai kliendi käest lepingust taganemisavalduse enne nõude esitamist.
56. FlightClaims OÜ võib sõlmitud lepingust taganeda käesolevate kasutustingimuste punktides 45 ja 46 kirjeldatud asjaolude esinemisel, samuti juhul, kui klient on oluliselt lepingu rikkunud.

Lepingu lõppemine  

Sõlmitud leping loetakse lõppenuks: 

57. kliendi kompensatsiooni laekumisel FlightClaims OÜ pangakontole alates hetkest, mil FlightClaims OÜ on teinud kliendi poolt teatatud pangakontole ülekande õiges summas vastavalt sõlmitud lepingule;
58. kliendi kompensatsiooni laekumisel otse tema poolt teatatud pangakontole alates hetkest, mil klient on tasunud temale esitatud korrektne FlightClaims OÜ arve täies ulatuses, sealhulgas on tasunud viivist, kui niisugune oli tekkinud;
59. juhul kui menetluse käigus selgub, et kliendil puudub õigus kompensatsioonile või positiivse lõpptulemuse saavutamine konkreetse juhtumi osas ei õnnestu ükskõik, mis põhjusel. Leping loetakse lõppenuks alates hetkest, kui FlightClaims OÜ on klienti sellest vastavalt teavitanud ning esitanud vajadusel vastavad tõendid. Juhul, kui pärast lepingu lõppemist maksab lennukompanii siiski kompensatsiooni välja FlightClaims OÜ poolt tehtud toimingute tulemusena, siis säilib FlightClaims OÜ-l õigus saada tasu kliendile osutatud teenuse eest vastavalt temaga varem sõlmitud lepingule;
60. kui klient või FlightClaims OÜ on õiguslikult lepingust taganenud.

Vastutus

61. FlightClaims OÜ vastutab kliendi ees üksnes juhul, kui FlightClaims OÜ tekitas kliendile kahju süüliselt. Vastutuse piirmäär ei ulatu mingil juhul 50% kompensatsiooni väärtusest, millele on kliendil õigus määruse järgi.
62. Klient vastutab kogu FlightClaims OÜ-le tahtlikult tekitatud kahju eest.

Isikuandmetest

63. FlightClaims OÜ küsib lennureisija/kliendi käest isikuandmeid alati üksnes temale teenuse osutamise jaoks vajalikus mahus, töötleb neid vastavalt ainult tema nõusolekul ning kasutab üksnes eesmärgipäraselt. Kõik FlightClaims OÜ-le edastatud isikuandmed ja neid sisaldavad dokumendid on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele ja avalikkusele, teisisõnu igaühele, kes pole lennureisija/kliendi nõudega, päringuga ja juhtumi menetlusega seotud, v.a juhtudel, mil vastav vajadus või kohustus tuleneb seadusest (näiteks, osad isikuandmed nagu kliendi täisnimi, elukoha aadress ja IBAN on teada raamatupidajale kliendi asjas positiivse lõpptulemuse saavutamise korral; võivad olla teatavaks tehtud maksu- ja tolliameti töötajale auditi läbiviimise käigus; või kliendilt tasumata arve eest tekkinud võlga sissenõudmisel tehakse kliendi isikuandmed teatavaks kohtule). FlightClaims OÜ ei talleta pika aja jooksul lennureisija/kliendi isikuandmeid ilma vastava vajaduseta.

Autoriõigustest  

64. Teil puudub igasugune õigus FlightClaims OÜ kaubamärkide, disainilahenduste ja muude autoriõigustega või muul moel kaitstud materjalide või sarnaste elementide kopeerimiseks ja kasutamiseks. Teisisõnu, kõikide materjalide ja dokumentide kopeerimiseks ja kasutamiseks, mida kuvatakse ja kasutatakse FlightClaims OÜ veebilehel lennunouded.ee ja Facebooki lehel lennunouded.ee ning mida FlightClaims OÜ kasutab läbiviiva menetluse käigus.

Lõppsätted  

65. Kliendiga sõlmitud lepingule kohalduvad kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, eelkõige VÕS-i ja TsÜs-isätted, samuti ka Euroopa Liidu relevantsed õigusaktid (näiteks, GDPR).
66. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste käigus kokkuleppele ei jõuta, siis pooltel on õigus pöörduda kohtu poole. Kliendil on samuti õigus pöörduda Eesti Tarbijavaidluste komisjoni poole.
67. FlightClaims OÜ võib ilma teavituseta piirata või täielikult sulgeda isikule ligipääsu FlightClaims OÜ kodulehele lennunouded.ee, kui isik oluliselt rikkus tingimustes sätestatud tingimusi ja/või ohustab mingil moel kodulehe kättesaadavust ja/või turvalisust.
68. Kui mõni kasutustingimustes olevatest sätetest osutub tühiseks, siis ei tähenda see teiste sätete kehtetust.
69. FlightClaims OÜ-l on igal hetkel õigus muuta ja/või täiendada käesolevaid kasutustingimusi, avaldades uuendatud kasutustingimused veebilehel lennunouded.ee vastavas jaotuses. Lepingutele, mis sõlmiti enne uuendatud kasutustingimuste versiooni avaldamist, kehtib eelmine kasutustingimuste versioon v.a juhul, kui klient on andnud oma nõusoleku uuendatud versiooni suhtes.