MILLISTELE LENDUDELE LAIENEB MÄÄRUS 261/2004?

Määrus laieneb kõikidele lendudele, mille käitajateks on euroopalikud lennufirmad, ning nendele kolmandate riikide lennufirmade lendudele, mis väljuvad mõnest ELis asuvast lennujaamast. Väljaspool ELi toimuvate lendude osas määrus kehtib ainult üheainsa lennureisi broneeringu olemasolul, mille lähtekoht asub ELis. Euroopa Liidu all mõistetakse 27 liikmesriiki ning Islandi, Norra ja Šveitsi riike, samuti Madeirat, Kanaari ja teisi mõne EL-i liikmesriigile kuuluvaid saari.

Määruse artikliga 7 on lennureisijatele ette nähtud tavahüvitised. Tavahüvitist võib saada hilinenud, tühistatud ning edasilükatud lennu eest, samuti reisija lennust mahajätmise eest vastu reisija tahtmist. Lendude hilinemised ja tühistamised hõlmavad olukordi, mil lennuk pärast õhku tõusmist on sunnitud kas pöörduma tagasi või maanduma teises lennujaamas.
LENNU HILINEMINE
250-600 eurot tavahüvitist

LENNU TÜHISTAMINE VÕI EDASILÜKKAMINE
250-600 eurot tavahüvitist

LENNUST MAHAJÄTMINE
250-600 eurot tavahüvitist

MILLISTEL JUHTUDEL PUUDUB REISIJAL ÕIGUS NÕUDA TAVAHÜVITIST?

Kõige sagedamini toimuvatel juhtumitel baseeruvad näited (allpool olev loetelu ei ole ammendav)
 
Näiteks, kui probleemseks osutus lennufirma Aeroflot lend SVO-TLL või ABA-SVO (ehk kolmanda riigi lennufirma lend väljumisega kolmandast riigist ja saabumisega EL-i või täielikult väljaspool EL-i).
 
Lennu tühistamise või lennugraafiku hilisemaks muutmise korral, kui Teid teavitati sellest rohkem kui 14 päeva enne lennu kavandatud väljumisaega.
 
Ühest otselennust koosnenud lennureisi ja selle lennu hilinemise korral, kui saabusite selle lennuga sihtkohta vähem kui kolm tundi hiljem.
 
Näiteks kahest omavahel seotud lendudest koosnenud lennureisi korral ehk kui need mõlemad olid broneeritud ühele broneeringule juhul, kui esimene lend hilines ning vaatamata sellele Te ikkagi jõudsite jätkulennule. Või juhul, kui esimese lennu hilinemise tõttu Te jätkulennule ei jõudnud, kuid lennufirma tasuta tagatud asenduslennuga jõudsite oma lennureisi lõppsihtkohta vähem kui kolm tundi hiljem.
 
Mitmest omavahel seotud lendudest koosnenud lennureisi korral ehk kui mitu lendu oli broneeritud ühele broneeringule juhul, kui esimene lend hilines, mistõttu Te ei jõudnud jätkulennule ning otsustasite kas loobuda lennureisi jätkamisest või soetasite ise uue lennupileti omal kulul.


MILLISTEL JUHTUDEL VÕIB LENNUFIRMA ÕIGUSPÄRASELT KEELDUDA TAVAHÜVITISE MAKSMISEST, KUI REISIJAL ON ÕIGUS SEDA NÕUDA
?

Lennufirmal on õigus keelduda tavahüvitise maksmisest, kui lennu plaanijärgset väljumist negatiivselt mõjutas erakorraline asjaolu  määruse mõistes ehk asjaolu, mille põhjustas sündmus, mis ei ole oma olemuselt või päritolult omane lennufirma tavapärasele tegevusele ja väljub tema tegeliku kontrolli alt, ning, mida lennufirma poleks suutnud vältida isegi siis, kui tarvitusele oleks võetud kõik mõistlikud meetmed. Lennufirma peab ka suutma seda tõendada. Praktikas esitavad lennufirmad tõendeid ja põhjalikkumaid selgitusi enamasti ainult riikliketele asutustele, kuigi ELi Komisjoni nõuande järgi tuleks tõendid esitada ka lennureisijale. Samuti on oluline meeles pidada, et erakorralise asjaolu mõjul on olemas ajaline kestus ning niipea, kui selle mõju lõpeb, hakkab kulgema lennu hilinemise aeg, mille eest võib vastutust kanda juba lennufirma.

Määruses on välja toodud näitlik, mitteammendav loetelu sündmustest, mis võivad erakorralisi asjaolusid esile kutsuda. Sellisteks sündmusteks võivad määruse järgi olla näiteks sobimatu ohutu lennu teostamiseks ilmastik, lennujuhtimiskeskuse piirang, streik, ettenägematu lennuohutusega seotud vajakajäämine, turvalisuse oht, poliitiline ebastabiilsus. Streike käsitledes puudub lennureisijal õigus tavahüvitisele, kui tegemist oli muu, kui lennufirma töötajate streigiga ehk, näiteks, lennujuhtimiskeskuse töötajate streigiga. Lennufirma töötajate streike tuleb eristada – aset võib leida nii äkiline ehk planeerimata (nn "wildcat strike") kui ka plaaneeritud streik, mis üldjuhul juhtub sagedamini, kui äkiline streik. Äkiliste streikide osas on Euroopa Liidu Kohus otsustanud, et sellised streigid ei kuulu erakorraliste sündmuste hulka määruse mõistes ning nende toimumisel on lennufirmad siiski kohustatud tavahüvitisi reisijatele välja maksma. Kui lennugraafiku muutus toimus lennufirma töötajate planeeritud streigi tõttu ning määruse järgi on õigus tavahüvitist nõuda, siis tuleb arvestada et, tõenäoliselt, tuleb lõppkokkuvõttes enda õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole. Erakorraliseks asjaoluks võib määruse mõistes olla ka lennuki tehniline rike, mille põhjustas näiteks lennukimootorisse sattunud lind või, teatud eeldustel, lennuki varjatud tootmisdefekt, mis muu hulgas mõjutas lennuohutust. Lennuki pardale mittelubamisel vastu reisija tahtmist ei pea lennufirma maksma tavahüvitist, kui põhjus seisnes näiteks turvalisusega või dokumentidega seotud probleemis. Igal juhul tuleb tavahüvitise saamise õiguse tuvastamise osas õige vastuse saamiseks põhjalikult analüüsida igat üksikjuhtumit.

COVID-19 kuulub nende erakorraliste sündmuste hulka, mille puhul on lennufirma vabastatud kohustusest maksta tavahüvitisi.

MILLEST SÕLTUB TAVAHÜVITISE SUURUS?

Tavahüvitise suurus sõltub vahemaast üheainsas lennubroneeringus märgitud lennureisi alguspunkti ja lõppsihtkoha vahel:
  • kui reisi vahemaa ei ületa 1500 km, siis hüvitise suurus on 250 eurot;
  • kui reisi vahemaa jääb vahemikku 1500-3500 km, siis hüvitise suurus on üldjuhul 400 eurot;
  • kui reisi vahemaa ületab 3500 km, siis hüvitise suurus on 600 eurot (v.a EL-i siseste lennureiside korral).
Teisisõnu, kui tegemist oli lennureisiga, mille vahemaa on rohkem kui 3500 km ning mille alguspunkt ja lõppsihtkoht asuvad EL-is (näiteks, TLL-TFS ehk Tallinn-Tenerife), siis võib lennureisija olla õigustatud saada igal juhul mitte rohkem kui 400 eurot tavahüvitist. Samuti tekib lennufirmal teatud asjaoludel õigus vähendada määrusega ettenähtud tavahüvitise summat poole võrra.

Vahemaad on õige arvutada suurringjoone mõõtmise meetodi järgi, kus vahepeatused arvesse ei lähe. Soovi korral saate oma lennureisi vahemaa pikkust teada siin.

VAJATE ABI TAVAHÜVITISE SAAMISEL?

Esitage meile e-päring. Teabega meie kohta saab tutvuda külastades jaod "KKK" või "Miks meie?". Meie klientide tagasiside on kättesaadaval jaos "Tagasiside".


esitan päringu

Kõik küsimused on teretulnud: support@flightclaims.ee

Käesolev jagu uuendati 15.07.2020.